De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Ruimtelijke ordening

donderdag, 03 mei 2012

De ruimtelijke structuurplanning belangt elke Limburger aan. Hij woont, werkt, ontspant of verplaatst zich in Limburg. Zijn kinderen en kleinkinderen groeien in Limburg op. Velen van hen zullen er wellicht blijven wonen en werken. Ze zullen er ook hun ontspanning zoeken en zich verplaatsen.

De provincie in de ruimtelijke ordening

Vóór de goedkeuring van het planningsdecreet van 24 juli 1996 hadden de provincies slechts een beperkte bevoegdheid op het vlak van de ruimtelijke ordening. Nu staan zij als beleidsniveau, tussen het Vlaamse Gewest en de gemeenten, in voor de ontwikkeling van een samenhangend beleid over de gemeentegrenzen heen. Veel problemen die op een geïntegreerde wijze worden aangepakt, situeren zich in gebieden die verschillende gemeenten beslaan. De provincie is het aangewezen beleidsniveau om in dergelijke gebieden samenhang te brengen en samenwerking te organiseren rond af te spreken beleidsthema's.

De uitdaging voor de provincie is het uittekenen van een visie op de bovengemeentelijke elementen van de ruimtelijke structuur.

Ook door ontwikkelingen op Europees niveau verschuiven taken naar het regionale niveau. Het Europese beleid stimuleert bijvoorbeeld regionale samenwerkingsverbanden en projecten die daaruit voortvloeien. De provincie staat ook hier op het aangewezen beleidsniveau om die te initiëren en te coördineren. Ook het geïntegreerde plattelandsbeleid wordt aan de provincies toegewezen.

Het optreden van de provincie in de ruimtelijke planning is gebaseerd op subsidiariteit. Dat betekent dat:

 • de beleidsmateries worden toegekend aan het geëigende beleidsniveau
 • ieder niveau het instrumentarium gebruikt dat aangepast is aan zijn niveau
 • permanent overleg nodig is tussen de niveaus.

Beleid

Maar hoe zorgt de provincie ervoor dat iedereen er zich thuisvoelt? Nu en straks? Dat er plaats is voor alle activiteiten? Dat de natuur beschermd wordt, het verkeer gesmeerd loopt en dat er werkgelegenheid is?
Dit kan alleen door een goed ruimtelijk beleid uit te werken. Een beleid dat ten dienste staat van de inwoners van de provincie.

Waar moeten wonen en het bedrijfsleven gestimuleerd worden? Welke verkeerswegen moeten een belangrijke vervoersfunctie krijgen? Waar moet de aandacht gaan naar natuur, landschap en open ruimte? Kunnen twee groengebieden niet op één of andere manier met elkaar verbonden worden?
Het zijn maar enkele voorbeelden van vragen waarvoor het beleid inzake ruimtelijke ordening oplossingen zoekt. De manier waarop we omgaan met de beschikbare ruimte is van cruciaal belang voor onze toekomst en deze van onze kinderen.
De Directie Omgeving - Afdeling Ruimtelijke Ordening van het provinciebestuur tracht jaar na jaar met de nodige omzichtigheid de ruimtelijke ordening van Limburg te verbeteren. Dat betekent ook keuzes maken. De keuzes die het provinciebestuur maakt, zijn niet altijd vanzelfsprekend of naar ieders wens, maar hebben wel steeds hetzelfde doel voor ogen: de kwaliteit van het leven, het wonen, het werken en ontspannen in onze provincie te verbeteren.

Processen

De processen met betrekking tot de ruimtelijke ordening zijn inhoudelijk aan elkaar gelinkt en bovendien cyclisch van aard:

 • er is een maatschappelijke behoefte aan ruimte
 • daarop moet het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg (RSPL) inspelen
 • op grond van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg worden provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's) gemaakt
 • die de basis vormen voor het vergunningenbeleid
 • waaruit weer nieuwe wensen met betrekking tot de ruimte ontstaan.

Opdrachten

De opdrachten binnen het geheel zijn zo specifiek dat er een opsplitsing bestaat tussen enerzijds "vergunningen" en anderzijds "planning en beleid".

De opdrachten met betrekking tot planning en beleid worden opgedeeld in

 • eigen provinciale bevoegdheden
 • de zogenaamde gemeentelijke taken
 • enkele gewestelijke taken.

Die taken hebben eenzelfde materie gemeen, maar vragen een andere benadering.

 

Contactgegevens dienst

Ruimtelijke Planning, Directie Omgeving
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 05

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Welk Limburg wil jij? Neem de toekomst zelf in handen.

Nieuws

vrijdag, 23 november 2018
De provincie Limburg startte een nieuw initiatief provincie Limburg, POHL (Provinciaal Overleg Handhaving Limburg). Deze bijeenkomst voor alle handhavers milieu en ruimtelijke ordening moet leiden tot...
woensdag, 12 september 2018
Welk Limburg wil jij? Neem de toekomst zelf in handen
Het debatplatform www.welklimburgwiljij.be bestaat ruim een half jaar. Met de vraag “Welk Limburg wil jij?” nodigen we iedereen uit om mee na te denken over de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie....
vrijdag, 27 juli 2018
Beelden van het ontwerp
De UHasselt, stad Hasselt, provincie Limburg hebben samen met de Vlaamse Bouwmeester het ontwerp van David Kohn en Bovenbouw gekozen voor de herbestemming van de Begijnhofsite. Het ontwerp moest aan...