De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

PIBO-campus vzw al 20 jaar hét aanspreekpunt voor Zuid-Limburgse akkerbouwers

woensdag, 29 november 2017

Op donderdag 30 november zetten de Provincie Limburg en PIBO-campus het 20-jarig bestaan van het Limburgs praktijkcentrum, gespecialiseerd in de akkerbouw in de verf.

Inge Moors, gedeputeerde van Landbouw en voorzitter van vzw PIBO-campus: “Het centrum heeft een sterke positie in de Limburgse land- en tuinbouw verworven. Via demonstratief onderzoek worden nieuwe teelten, innovatieve veldbewerkingen en productietechnieken in de Limburgse akkerbouw geïntroduceerd. Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan een duurzame en economisch leefbare land- en tuinbouw in onze provincie. De provincie heeft de voorbije 20 jaar een sterke rol in de uitbouw van PIBO-campus vervuld en in het actueel provinciaal landbouwbeleid wordt deze rol nog sterker opgenomen.”

De kiem van het praktijkcentrum PIBO-campus ligt in een landbouwstudie die in opdracht van de toenmalige deputatie eind jaren ‘60 is uitgevoerd. Uit deze studie bleek dat de scholingsgraad van de Limburgse landbouwers onvoldoende was om de stap naar een meer duurzame, innovatieve en economische sterke landbouw te zetten. Om de kennis van de toekomstige generatie landbouwers te versterken, heeft de provincie Limburg daarom beslist tot de oprichting van de Provinciale Landbouwschool Zuid-Limburg te Tongeren, het latere PIBO. Sinds 1 september 1970 hebben op deze campus vele jongeren agrarische vorming gekregen om de stap naar de professionele landbouw vlot te kunnen zetten.

Naast de onderwijsopdracht heeft de provinciale landbouwschool onmiddellijk na de oprichting demonstratievelden aangelegd zodat de schoolse kennis ook in de praktijk kon worden getoond.

Gedeputeerde Inge Moors: “Hiervoor heeft de provincie indertijd de nodige gronden aangekocht. Omwille van deze exponentiële groei en de noodzaak tot professionalisering en specialisering is in 1997 de proefveldwerking verzelfstandigd in de vzw PIBO-Campus.”

Voor een meer innovatieve, duurzame en economische sterke landbouw

Op 25 augustus 1997 werd de vzw PIBO-campus opgericht. De statutaire doelstellingen van de vzw waren van in het begin zeer duidelijk en zijn in de afgelopen 20 jaar niet wezenlijk veranderd: via demonstratief onderzoek een bijdrage leveren aan de verdere uitbouw van een duurzame, innovatieve en vitale landbouw.

Gedeputeerde Inge Moors: “Doorheen de jaren zijn honderden praktijkproeven aangelegd. Deze proeven kunnen worden onderverdeeld in diverse clusters: rassenonderzoek, onderzoek naar teeltoptimalisatie, verdere verduurzaming van de landbouw, bio-landbouw, onderzoek naar nieuwe teelten en onderzoek naar de toepassing inzake nieuwe regelgeving zoals o.m. erosie.”

In de beginjaren werden er enkel proeven uitgevoerd in wintertarwe, wintergerst en suikerbieten. Doorheen de jaren zijn de teelten en de proeven gediversifieerd en zijn proeven met voederbieten, cichorei, aardappelen en erwten aangelegd. Ook proefvelden met minder voor de hand liggende teelten zoals zonnebloemen, kruiden, Miscanthus en soja zijn de voorbije twee decennia aangelegd.

Coördinator Martine Peumans: “Het gaat voor ons niet alleen over korte termijn rassenkeuze in de verschillende teelten, maar ook om het verduurzamen van deze productie met respect voor het milieu en de plattelandsomgeving. De technologische vooruitgang en de steeds verder gaande digitalisering van onze landbouwproductie zijn andere thema’s die in de proefveldwerking van PIBO-campus aan bod komen.”

Naast het beheer en exploitatie van de proefvelden vervult de campus een belangrijke rol in de via naschoolse vorming om het kennisniveau bij de Limburgse akkerbouwers te verbeteren. Het verspreiden van de kennis gebeurt door onder meer door veld-demo’s, telersvergaderingen en waarschuwingsberichten.

Overheid, onderzoek en sector verenigd in het praktijkonderzoek van vzw PIBO-campus

“Met het provinciaal landbouwbeleid ondersteunen wij de Limburgse land- en tuinbouw tot innovatie en verdere verduurzaming van de productie. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan de wisselende consumentenverwachtingen en de nieuwe marktuitdagingen. Hierbij hebben wij aandacht voor de verschillende sectoren en teelten, gaande van de fruitteelt tot de veehouderij en de akkerbouw.”

De Limburgse praktijkcentra - pcfruit voor de fruitteelt, Proefcentrum voor de Landbouw voor de veehouderij en voedergewassen en PIBO-campus voor de akkerbouw - hebben een specifieke opdracht in teeltoptimalisatie door de juiste rassenkeuze en de meest efficiënte productiewijzen.

Gedeputeerde Inge Moors: “De drie centra nemen dan ook een prominente plaats in het provinciaal landbouwbeleid in. Dit vertaalt zich in een sterke bestuurlijke samenwerking o.m. in het opnemen van het voorzitterschap maar ook in logistieke en financiële ondersteuning. Wij hebben de jaarlijkse werkingstoelage voor vzw PIBO-campus de voorbije jaren laten toenemen en bedraagt volgend jaar 150.000 euro.”

De ondersteuning verloopt ook door vzw PIBO-campus in contact te brengen met buitenlandse onderzoekscentra en landbouwactoren zodat kennis en onderzoek van buiten de provinciegrenzen voor de Limburgse land- en tuinbouwers beschikbaar wordt. Vzw PIBO-campus is partner in het Interreg-project "Levende Bodem". Ook in het kader van het Limburgs plattelandsprogramma worden diverse projecten met vzw PIBO-campus als promotor of partner uitgevoerd.

“Overheid, onderzoek en de sector werken samen om de Limburgse landbouwers in de dagelijkse bedrijfsvoering te versterken. Vele onderzoeksthema’s komen vanuit de praktijk en op vraag van de landbouwers zelf. Hierdoor vinden de onderzoeksresultaten dan ook veel gemakkelijker de weg terug naar de sector. Het onderzoek is haast direct toepasbaar in het landbouwbedrijf,” aldus gedeputeerde Inge Moors.

Jubileum

Op 30 november 2017 organiseren de provincie Limburg en PIBO-campus in Cultureel Centrum "De Velinx" te Tongeren een jubileumviering waarin de werking van de vzw van de afgelopen 20 jaar in de kijker wordt gezet.

Hilde Vandendriessche, afgevaardigd bestuurder bij de Bodemkundige Dienst van België komt toelichting geven bij de impact van perceelseigen gegevens op de moderne landbouwproductie. Jacques van Outryve, gerenommeerd landbouwjournalist bij Boer & Tuinder, zal een toekomstvisie bij de Europese voedselproductie komen toelichten.