De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Windturbines in Voeren niet vergund

woensdag, 18 oktober 2017

Vandaag besliste de Limburgse deputatie om de bouw van 2 windturbines langs de E25 in Moelingen, Voeren niet te vergunnen. Eén windmolen kon niet vergund worden vanwege stedenbouwkundige voorschriften en een vergunning voor slechts één windmolen is niet mogelijk vanwege het clusterprincipe. De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft een unaniem ongunstig advies uitgebracht. De beslissing sluit eveneens aan bij het ongunstige advies vanuit de dienst Ruimtelijke Ordening en Milieuvergunningen, Departement Landbouw en Visserij en het Agentschap Wegen en Verkeer.

Argumenten voor het ongunstig advies vanuit de verschillende instanties bestond onder meer uit de negatieve effecten op de vleermuizenpopulatie, ongunstige technische uitvoering van de installaties die de lokale landbouwstructuur schaadt en het niet toestaan van solitaire windturbines. Ook vanuit de gemeenschap kwamen verschillende bezwaren naar voren tijdens het openbaar onderzoek. Zo vreesden verschillende bewoners voor geluid en slagschaduw, de negatieve gevolgen voor natuur en landschap en ten slotte waardevermindering van hun woning.

Deze aanvraag had betrekking op de bouw van twee winturbines met een maximale masthoogte van 100 meter, maximale tiphoogte van 145 meter en maximale rotordiameter van 90 meter. In 2015 werd reeds een milieuvergunning aangevraagd voor de installatie van drie windturbines op dezelfde locatie in Voeren. Deze aanvraag werd toen geweigerd omdat er onvoldoende onderzocht werd wat de impact zou zijn op de nabijgelegen gasleidingen en op de Natura2000-gebieden in het Waals Gewest. Er werd toen eveneens vastgesteld dat er onvoldoende capaciteit op het middenspanningsdistributienet aanwezig was om de drie turbines aan te sluiten.